لینک های دسترسی

خوشبینی اکثریت افغان ها از روند صلح


خوشبینی اکثریت افغان ها از روند صلح

خوشبینی اکثریت افغان ها از روند صلح

پروهش تازه یی که توسط واحد ارزیابی و تحقیقی افغانستان یا AREU صورت گرفته است نشان می دهد که اکثریت افغان ها در تلاش برای نیل به صلح، واقع بین و اصولی استند.

مصاحبه هایی که در این پژوهش انجام یافته است، نمایانگر حس شدید عدالت خواهی بوده اما به طور عموم، جهت تأمین ثبات ملی و همگرایی، تمایل به سازش را نشان می دهد.

این پژوهش در یافته است که اکثر افغان ها، از شهرنشینان گرفته تا اجتماعات روستایی، بر انگیزه های خارجی بی اعتماد بوده و می خواهند که هر نوع روند صلح در افغانستان کاملاً افغانی باشد.

استقرار یک دولت نیرومند و معتمد در محراق دیدگاه مردم قرار دارد، اما اکثر آنها در خصوص ظرفیت حکومت فعلی برای دست یافتن به صلح دوامدار ابراز نگرانی عمیق کرده اند.

XS
SM
MD
LG