لینک های دسترسی

فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر کاهش فساد


حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان فرمان جدیدی را به خاطر محو فساد اداری در آن کشور صادر کرده است.
در فرمان رئیس جمهور کرزی از ستره محکمه خواسته شده است تا ظرف شش تا نُه ماه آینده به اکثریت قضیه های فساد اداری، غصب زمین، قتل های زنجیری و سرنوشت محاکم را در ولسوالی ها و ولایات حل کنند.
رئیس جمهور افغانستان از شورای ملی افغانستان نیز خواسته است تا طرح های حکومت را ظرف چهار و نیم ماه به تصویب برساند.
علاوتا، رئیس جمهور افغانستان از اعضای ارشد حکومت خود خواسته است تا در رسیدگی مشکلات مردم در ولایات و ولسوالی ها رسیدگی کنند و به ریاست جمهوری افغانستان گزارش دهند.
رئیس جمهور افغانستان در فرمان 23 صفحه یی خود تمام وزارت خانه ها و سکتورهای حکومت را به اصلاحات و اجرات فوری توظیف کرده است.
XS
SM
MD
LG