لینک های دسترسی

تلویزیون

خدمات صحی رایگان درویرجینیا


شماری از داکتران افغان مقیم حومۀ شهر واشنگتن، برنامه یی را برگزار و به افغانها و سایر مسلمان های مقیم ایالت ویرجینیا، خدمات صحی رایگان را عرضه کردند. هدف دیگر این تلاش گروهی داکتران افغان، ترویج و آموزش دهی مراقبت های صحی در برابر امراض گوناگون بود. گزارشی از خدیجه الکوزی و اکمل خالقی درویرجینیا.

XS
SM
MD
LG