لینک های دسترسی

قانون اساسی افغانستان دولت را مکلف به تشویق ، حمایت و مصؤنیت از سرمایه گذاری نمود


سرمایه گزاران در افغانستان از عدم مصؤنیت سرمایه گذاری شان شکایت دارند ، به باور آنها تاهنوز دولت برای مصؤنیت سرمایه گذاری های شان گام های عملی را نه برداشته است . در پارک صنعتی پلچرخی بیش از ۲۲۷ فابریکه فعالیت تولیدی دارد ، اما به گفته فابریکه داران در این پارک به دلیل موجودیت مراکز نظامیان و پارکینگ های مواد نفتی نیروهای خارجی و ذخایر گاز مایع سرمایه گذاری های شان را با تهیدید مواجه ساخته است. تحلیل بیشتر را در این گزارش مشاهده کنید

XS
SM
MD
LG