لینک های دسترسی

یک افغان متهم به قاچاق پناهجویان به آسترالیا، یک ایک افغان متهم به قاچاق پناهجویان به آسترالیا درمحکمۀ اندونیزیا حاضر و صرار بر بیگناهی نمود


یک افغان متهم به قاچاق پناهجویان به آسترالیا در محکمه اندونیزیا احضار شد. سید عباس از سال 2010 میلادی بدینسو، به اتهام پنهان ساختن و قاچاق پناهجویان، در اندونیزیا زندانی میباشد. آسترالیا نیز بر مبنای شماری از اتهامات علیه عباس، خواستار استردادش از مقامات اندونیزیایی است. یکی ازین اتهامات اینست که گویا سید عباس، در سال 2011 شماری از پناهجویان را، با فراهم آوری یک کشتی کوچک، در رسیدن به آسترالیا کمک کرده بود، اما این کشتی کوچک غرق گردید و دوصد تن در آن هلاک شدند. عباس این اتهام را رد میکند و میگوید که وی در زندان بوده و از آنجا نمیتواند قاچاق پناهجویان را سازماندهی کند.

XS
SM
MD
LG