لینک های دسترسی

شیوه های جلوگیری از تصویب یک لایحه در کانگرس ایالات متحده امریکا و بحث روی آن


تا سالهای اخیر، اصطلاح فیلیبُسترینگ به معنای این بود که کسی میز خطابۀ سنا را اشغال کرده و متواتر صحبت کند. چنانچه در فلم "آقای سمیت به واشنگتن میرود"، ساخته شدۀ سال 1939 نشان داده میشود: حامیان تفوق نژادی در سالهای 1950 و 1960 میلادی، به شکل محبوب یا غیرمحبوب، با وراجی شان سعی میکردند جلو تصویب قانون حقوق مدنی را بگیرند. امسال نیز سناتور راند پال از حزب جمهوریخواه، به مدت سیزده ساعت متواتر در سنا راجع به طیاره های بی سرنشین سخنرانی کرد. در عصر حاضر، بیشتر سناتورانی که قصد تعویق لوایح را دارند، در عقب صحنه عمل میکنند. سناتور برای جلوگیری تصویب یک لایحه، درخواستی میدهد و اگر سه برپنج حصۀ سنا مخالف تصویب لایحه گردید، رأی گیری بر آن صورت نمیگیرد. شیوۀ پرحرفی و وراجی یک فرد برای جلوگیری از تصویب قانون، دیگر کهنه شده و باید راجع به آن فکری کرد. هری رید که رهبر اکثریت دیموکراتها در سنا است، میگوید که آنها درین هفته به مسئلۀ محدود ساختن این شیوه خواهند پرداخت، زیرا جمهوریخواهان رأیدهی در مورد نامزدان معرفی شده از سوی رئیس جمهور اوباما به مقام های بلند رتبۀ حکومتی را سد کرده اند و این کار، قابلیت عمل حکومت را به مخاطره انداخته است. در سال 2005 که دیموکراتها در سنا اقلیت بودند، از شیوۀ وراجی برای جلوگیری از تأیید نامزدان معرفی شده از سوی جورج بوش، دفاع میکردند.

XS
SM
MD
LG