لینک های دسترسی

اتخاذ تدابیر برای کاهش حوادث ترافیکی


در بسیاری از کشور های جهان، حوادث ترافیکی بزرگترین عامل مرگ و میر انسانها به شمار میرود. این حوادث ناگوار را، با تدابیر مصئونیتی میتوان تا حدی مهار کرد. به تفصیل بیشتر در این گزارش توجه کنید.

XS
SM
MD
LG