لینک های دسترسی

قانون مکلفیت والدین درچین


افراد بالغ در چین، حال طبق قانون مکلف اند که والدین سالخوردۀ شان را از نگاه مالی و روانی کمک کنند، در غیر آن جریمه و مجازات میشوند. دریک مرکز سالمندان درچین دیده میشود که جوانان مجرد نسل جدید که در شهر بزرگ شده اند، با زندگی مملو از انتظارات سنتی چین چگونه سازگاری دارند.

XS
SM
MD
LG