لینک های دسترسی

نمایشات شاگردان مرکز تعلیمی سرکس افغانستان


شاگردان مرکز تعلیمی سرکس افغانستان، نمایشاتی را به هدف خنداندن و خوشی مردم شهر کابل آغاز کردند. این جشنواره برای کودکان و کلانسالان دایر شده و برای یک هفته در نقاط مختلف شهر کابل ادامه می یابد. در روز اول جشنوارۀ سرکس، نمایشاتی در روی جاده های ساحۀ کارته سه شهر کابل اجرا شد. به گفتۀ مسوولین مرکز تعلیمی سرکس، افغانها هنوز هم از جنگ، انفجار ها و بیکاری رنج میبرند، و آنها میخواهند که با اجرای نمایش سرکس برای مردم عام بر جاده ها، پارک ها و کمپ های بیجا شدگان، لحظه یی مردم را شاد و خندان سازند. درین نمایش ها، مردم به صلح و زندگی باهمی و هم پذیری دعوت میشوند.

XS
SM
MD
LG