لینک های دسترسی

بخش صحی برنامه روز دوشنبه هژدهم ماه اگست


در بخش صحی برنامه روز دوشنبه، روی ابتلا به مرض سیاه سرفه و شیوع امراض مرتبط به گرمی در فصل تابستان در افغانستان، معلوماتی به بیننده ها از طریق یک گزارش و صحبت با مهمان برنامه ارائه شد.

XS
SM
MD
LG