لینک های دسترسی

عدم تطبیق برنامه همبستگی ملی در افغانستان


مقامات وزارت احیأ و انکشاف دهات افغانستان میگویند، با گذشت ده سال از آغاز برنامۀ همبستگی ملی هنوز موفق نشده اند که این برنامه را در هفت ولسوالی کشور، تطبیق کنند.

ویس برمک وزیر احیأ و انکشاف دهات افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران بیان داشت که این ولسوالی ها مربوط ولایات پکتیکا، کندهار، زابل، و غزنی بوده، که تا حال از برنامه های انکشافی مستفید نشده اند.

آقای افزود که درین اواخر تلاش ها آغاز شده تا دامنۀ برنامۀ همبستگی ملی را به ولسوالی های یاد شده نیز گسترش دهد.

وزارت احیآ و انکشاف دهات امروز قرار داد های چهارده پروژۀ انکشافی را نیز به امضأ رسانید که بر اساس آن راه های دهات با هزینۀ هشت میلیون دالر به طول مجموعی 112 کیلومتر اعمار خواهد شد.آقای برمک افزود، با وجود نگرانی ها پیرامون بودجۀ پس از سال 2014، بانک جهانی و سایر امدادگران تعهد نشان داده اند که با برنامه های وزارت احیا و انکشاف دهات سه صد و پنجاه میلیون دالر کمک کنند
XS
SM
MD
LG