لینک های دسترسی

نظری به فهرست اسمای مقتولین ازطرف سازمان اگسا


حکومت هالند لست حدود پنج هزار افغان را که گفته میشود در سال های 1357 و 1358 از سوی سازمان اگسا در افغانستان کشته شده بودند، به نشر سپرده است. این لست که در نوع خود بینظیر میباشد، در افغانستان از سوی روزنامۀ هشت صبح انتشار یافت و پرسش بسیاری از خانواده ها را که عزیزان شان را در آن زمان از دست داده بودند، پاسخ داد. درین مورد صحبت با شاه حسین مرتضوی، سردبیر روزنامۀ هشت صبح.

XS
SM
MD
LG