لینک های دسترسی

طالبان قبلی کاندیدای فعلی شورا های ولایتی


ارشیف
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان میگوید شماری از کسانیکه در گذشته با طالبان همکاری داشته اند کاندیدای شورای ولایتی میباشند نه طالبانی که عملا با دولت میجنگند.

محمد علی احمد معاون والی غزنی دو روز قبل درنشستی گفته بود که باید مردم در روند انتخابات سهم بگیرندوطالبان حتا در شورای ولایتی این ولایت کاندید دارند واز طرف دیگر انتخابات را تحریم میکنند .

محمد نعیم ایوب زاده رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) گفت : طالبان با دولت افغانستان مخالف اند وتا به امروز نه به دموکراسی،نه قانون اساسی ونه به انتخابات باور دارند مشکل است که در همچو یک رقابت سیاسی اشتراک کند.

وی گفت"گزارشاتی را که ما از طریق کارمندان خود از ولایات مختلف بدست آورده ایم نشان میدهد که درمیان کاندیدای شورا های ولایتی افرادی اند که در گذشته باطالبان همکاری داشتند وکسانی هم هستند که به نحوی مفکوره طالبانی دارند ویا غیر مسقتیم با طالبان همکاری دارند .

آقای ایوب زاده درحالیکه در این مورد ابراز نگرانی نمود ،گفت که این مساله باعث تخریب نظام میشود ونه تنها طالبان بلکه کسانیکه مخالف دولت هستند حتا کشورهای همسایه به نحوی تلاش میکنند تا افغانستان نتواند که یک انتخابات شفاف داشته باشد واین مداخلات یکی از چالشهای بزرگ نسبت به تقلب در انتخابات است .

جانداد سپین غر رییس اجراییوی بنیاد انتخابات آزاد وعادلانه افغانستان (فیفا) میگوید :هر مخالف مسلح که مبارزه مسلحانه را رها میکند وقانون اساسی را می پذیرد وبه مبارزه سیاسی رو میاورد یک گام مثبت است ومیتواند که تشویق کننده به صلح باشد نه نگران کننده .

اما در حالیکه کاملا تایید نکردکه طالبان کاندیدای شورا های ولایتی اند اما گفت که راه یافتن گروه های مسلح غیر قانونی در شورا های ولایتی میتواند که برای دولت افغانستان مشکل آفرین باشد وچون میکانیزمی دراین مورد در قانون انتخابات برای جلوگیری از ورود این افراد وجودندارد ،جلوگیری از راه یافتن آنها به شورا های ولایتی مشکل است .

وی افزود: درقانون قبلی انتخابات چنین چیزی وجود داشت که گروه های مسلح غیرقانونی نمیتوانستند تا در انتخابات خود را کاندید کنند .

به گفته آقای سپبین غر ،راه یافتن افراد مسلح غیرقانونی به شورا های ولایتی باعث مشکلات در آینده خواهد شد.

اما نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که اسنادی در نزد این کمیسیون وجود ندارد که مخالفین مسلح دولت ،طالبان وافراد مسلح غیر قانونی خود را کاندید شورا های ولایتی نموده باشند وتا به حال دراین مورد از سوی مردم نیز به آنها شکایتی نرسیده است .

برای شورا های ولایتی ۳۰۵۶ تن خود را کاندید نموده بودند اما به تعداد ۲۷۱۳ تن آنها به شمول۳۰۸ زن توانستند که درلست نهایی راه یابند .
XS
SM
MD
LG