لینک های دسترسی

منگوری: انتخابات موفق خواهد بود


احمد رشاد منگوری رئیس بنیاد روند سه میگوید که باید به شکایات مردم در پروسه شمارش ارا رسیدگی صورت گیرد و اعلام نتایج قسمی نیز باید با شمارش تعداد بیشتر ارا صورت گیرد

XS
SM
MD
LG