لینک های دسترسی

زنان افغان آیندۀ شان را چگونه می بینند؟


درین رابطه تلویزیون آشنای صدای امریکا با دو تن از اشتراک کنندگان برنامۀ رهبریت در چوکات وزارت خارجۀ امریکا که ایشان، نسیمه آرزو، رئیس امور زنان سرپل و نجیبه قریشی، رئیس امور زنان جوزجان اند، در ستدیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن صحبت نموده است.

XS
SM
MD
LG