لینک های دسترسی

تنها ٩ درصد دوا درافغانستان کم کیفیت است


کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در یک گزارش تازه اش در هفتۀ گذشته مشخص ساخت که حدود بیش از نیم دوای که در بازار های افغانستان عرضه میشود، به گونۀ غیرقانونی وارد شده و دارای کیفیت پایین است.

XS
SM
MD
LG