لینک های دسترسی

آیا حکومت وحدت ملی در کار رسیدگی به تعهدات، ناکام مانده است؟


احمد شجاع، بنیانگذار صفحه انترنتی صد روز، روی تعهدات حکومت وحدت ملی بعد از ختم دو ماه کاری ان و رسیدگی به تعهدات با تلویزیون اشنا صحبت کرد

XS
SM
MD
LG