لینک های دسترسی

نگاه: اوضاع امنیتی بر سرمایه گذاری تاثیر گذاشته است


محمد یونس نگاه، مسوول دفتر تحقیق و سروی اتاق تجارت وصنایع افغانستان، امنیت، انتخابات و حال عدم موجودیت کابینه را باعث تنزیل سطح سرمایه گذاری در افغانستان میداند

XS
SM
MD
LG