لینک های دسترسی

َآشنا: انتصاب ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به مشوره ریاست اجراییه صورت نگرفته


در مورد فردی که به سمت ریاست کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری انتصاب شده مشورۀ با ریاست اجرائیه مشورۀ صورت نگرفته و قرار نبود که رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی انتصابی باشد، بلکه این سمت باید در نتیجۀ انتخابات در میان اعضای کمیسیون انتخاب شود.

XS
SM
MD
LG