لینک های دسترسی

چگونه میتوان سگرت را ترک کرد؟


نظر به گزارش سازمان صحی جهان، شمار مصرف کننده گان تنباکو به مقایسه کشور های غرب در کشور های رو به انکشاف افزایش یافته، اما داکتر پرتم منلی میگوید مشوره با داکتران معتادین را در ترک سگرت کمک میکند. شرح بیشتر درین گزارش

XS
SM
MD
LG