لینک های دسترسی

دوا های بدون نسخه داکتر و عواقب آن


استفاده از دواهای بدون مجوز داکتر خطرات جدی برای حیات انسان های دارد. داکتر ناصر اوریا میگوید، دوا یک ماده کیمیاوی است که در صورت نیاز موثر است در غیر آن خطرات زیاد را در قبال دارد.

XS
SM
MD
LG