لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درمیان سایر مباحث رسانه های اجتماعی درین هفته، هنوز هم سقوط شهر کندز بدست طالبان، حمله بر شفاخانه داکتران بدون سرحد، برگزاری از روز معلم، وضعیت مهاجرین و سایر موضوعات خبری بحث و واکنش های زیاد را به همراه داشت.

XS
SM
MD
LG