لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درین اواخر بعضی اخبار ازطریق رسانه های اجتماعی منتشر میشود، و بعدآ ازطریق سایر رسانه ها دنبال میگردد. این بار در افغانستان اولین بار ستاره های رسانه های اجتماعی در افغانستان انتخاب شدند. با درنظر داشت اینکه تاثیر نشر اخبار ازطریق رسانه های اجتماعی باعث حتی تغییر تصامیم مقامات حکومتی شده است، افرادی که در رسانه های اجتماعی به عنوان شهروند خبرنگار حضور دارند، توجه زیادی را جلب کرده است. صدای امریکا نیز به نوبه خود از کمپاین انتخاب ستاره های رسانه های اجتماعی پوشش خبری هم در تلویزیون و رادیو، و ویب سایت و صفحات فیسبوک داشتیم، که واکنش های زیاد به همراه داشت. درپاسخ به سوال همکارم سیرضیا درمورد استفاده از رسانه های اجتماعی، تعدادی زیادی از نشر اخبار بیطرفانه درین صفحات اجتماعی استقبال کرده اند

XS
SM
MD
LG