لینک های دسترسی

ارزیابی وضعیت خبرنگاران افغان در سال ۲۰۱۵


گزارش سالانۀ دیدبان رسانه ها در افغانستان، که به روز پنجشنبه نشر شد، نشان میدهد که در طول سال ۲۰۱۵، جمعاً ۹۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته است. نجیب شریفی، رئیس کمیتۀ مصئونیت خبرنگاران افغانستان میگوید این یافته ها پذیرفتنی است:

XS
SM
MD
LG