لینک های دسترسی

ویروس زیکا چگونه انتقال میابد


حکومت برازیل ۲۲۰ هزار سرباز آن کشور را برای امحای پشه هایی توظیف کرده است که به گفتۀ مقامهای صحی ناقل ویروسی موسوم به زیکا بوده،داکتر سید علم شیواری در مورد این ویرویس چنین گفت

XS
SM
MD
LG