لینک های دسترسی

تلویزیون

نظری به مباحث جالب هفته در رسانه های اجتماعی


درین هفته در میان موضوعاتی که در رسانه های اجتماعی واکنش های زیاد را دربرداشته است: گزارشی درمورد نکاح اجباری از صدای امریکا، کمپاین یک میلیونی برای محو خشونت علیه زنان، گوگل زبان پشتو را اضافه کرد، دست آورد های ورزشکاران افغان در بازیهای المپیک جنوبشرق آسیا و خبری هم درمورد غزل سادات، هنرمند افغان. درمیان گزارش های صدای امریکا درین هفته گزارش همکارم هاشم حبیب زاده درمورد نکاح اجباری نه تنها پرخواننده بود بلکه در صفحات اجتماعی واکنش های زیاد را دربر داشت. اکثر نظریات در دفاع از حق دختران نوجوان و پیامد های منفی این نوع ازدواج ها در افغانستان، دربر دارد.

XS
SM
MD
LG