لینک های دسترسی

آمار خودکشی در ایالات متحدۀ امریکا


یافته های کلیدی:

آمار خودکشی در ایالات متحده از ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۴ میلادی ۲۴ درصد افزایش یافته است، افزایش شدید در سال ۲۰۰۶ مشاهده شده است.

خودکشی بین مردان و زنان امریکایی و در همه محدوده های سنی ۱۰ – ۷۴ سالگی افزایش داشته است.

آمار خودکشی بین مردان سیاهپوست امریکایی کاهش یافته است.

معمولترین روش خودکشی استفاده از اسلحۀ گرم بوده است؛ طوریکه ۵۵.۴ درصد مردان و ۳۴.۱ درصد زنان به ضرب گلوله خودکشی کرده اند.

آمار خودکشی به وسیلۀ اختناق یا خفه ساختن در میان مردان و زنان در مقایسه با سال ۱۹۹۹ افزایش یافته است.

XS
SM
MD
LG