لینک های دسترسی

2005-03-18-voa2


پليس پاکستان مجددا چهار مردی را دستگير کرده است که ديوان عالی آن کشورهفته گذشته احکام محکوميت آنان برای يک تجاوز گروهی را رد کرده است. اين پرونده از بدو رسيدگی با سرو صدا و جنجال همراه بوده است.

هرچهار مرد روز سه شنبه پس از آنکه ديوان عالی در واکنش به اختلاف نظر ميان محاکم مختلف رای به تعليق آرای محکوميت داد با سپردن وثيقه آزاد شده بودند.

ديوان عالی ميگويد راسا به پرونده رسيگی خواهد کرد.

دررسيدگی محاکم قبلی به پرونده تجاوز به مختاران مائی، که سی و سه سال دارد، جمعا شش مرد مجرم شناخته شدند.

دستور اين تجاوز قريب سه سال پيش توسط يک انجمن ده به عنوان مجازات برای ارتباط نامشروعی که به برادر خانم مائی و دختری از يک قبيله با نفوذ و قدرتمند نسبت داده شده بود، صادر شد .

روز سه شنبه ، و در پاسخ به مشاجرات قانونی ميان دادگاه صادرکننده حکم برائت و دادگاه های ديگر ، مردان متجاوز با سپردن تعهد مالی آزاد شدند .

دادگاه عالی پاکستان می گويد خود به پرونده رسيدگی خواهد کرد.

مجموعا شش مرد باتهام تجاوز دسته جمعی به يک زن 33 ساله بنام مخترا مائی مجرم شناخته شدند.

دستور تجاوز گروهی به اين زن سی ساله توسط اعضای شورای محلی و در پاسخ به رابطه برادر کوچک وی با زنی از قبيله ديگر بوده است.

XS
SM
MD
LG