لینک های دسترسی

Breaking News

هند و پاکستان در اصل  موافقه کرده اند تا خدمات دو لين ديگر  موتر هاي سرويس را در امتداد سرحد آغاز کنند


هند و پاکستان در اصل موافقه کرده اند تا خدمات دو لين ديگر موتر هاي سرويس را در امتداد سرحد آغاز کنند که اين آخرين گام در راه کاهش چندين دهه خصومت بين دوکشور شمرده ميشود موافقه انها در جريان دو روز مذاکره بين دو کشور همسايه که امروز چهارشنبه خاتمه يافت صورت گرفته است اين موتر هاي سرويس امرتسر شهر مقدس سک ها را درهند با شهر هاي لاهور و نانکنه صاحب که هردو شهر در نزديک سرحد واقع است که اماکن مقدس و مشهور سک ها ميباشد مامورين ميگويند که انها هنوز آغاز اين خدمات را تعيين نکرده اند مامورين امور حمل و نقل قرار است در دو ماه بعد در دهلي جديد مداکراتي را انجام داده مسايل تخنيکي ان را تکميل کنند در يک جلسه سران هند و پاکستان در ماه گذتشه هردو رهبر گفتند که بزودي خدمات موتر هاي سرويس را آغاز خواهند کرد در اوايل ماه اپريل ، موتر ها در امتداد کشمير منقسم شده در حرکت شدند تا افراد خانواده هارا که تقريبا ۶۰ سال از هم جدا شده بودند بهم رسانند

XS
SM
MD
LG