لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات افغاني در کابل ميگويند افراد مسلح يک خانم ايتاليائي را که براي يک اداره بين المللي کمک کار ميکرد، اختطاف کرده اند.


در گزارش اولي گفته شده بود که اين خانم کانادائي است. ولي رئيس اداره کمک دهنده و يک دپلومات ايتاليائي تائيد کردند که خانم اختطاف تبعه ايتالياست. مامورين ميگويند اين اختطاف امروز صورت گرفت و پوليس آن منطقه شهر را محاصره و مسدود کرده است. جزئيات بيشتري ارائه نگرديده است.

XS
SM
MD
LG