لینک های دسترسی

Breaking News

شورشيان مائويست نيپال به استيشن تلويزيون دولتي کشور حمله نموده اند.


مقامات نيپال ميگويند شورشيان شديداً مسلح مائويست بيک استيشن تلويزيون که توسط دولت اداره ميشود حمله نموده يک برج انتقالنشرات و وسايل نشراتي ديگر را از بين برده اند.

مقامات ميگويند درحمله شب سه شنبه در پالپا حدود ۳۰۰ کليومتري غرب کتنمدو پايتخت اين حمله هيچ کسي زخمي نشدامانشرات تلويزيوني در چندين محل قطع گرديد. شورشيان مائويست از سال ۱۹۹۶ بدين سويعني زماني که مبارزه شانرا جهت تعويض يگانه سيستم سلطنتي هندو با يک دولت کمونيست آغاز کردند، اهداف حکومتي را مورد حمله قرار ميدهند.

بيش از يازده هزار نفر در اين جنگ کشته شده است .گريلا ها مبارزه خشونتبار شانرا از روز اول فبروري وقتي شدت بخشيدند که گيانندرا پادشاه نيپال قدرت مطلقه رادر دست گرفت و آزادي هاي مدني را در آن کشور متوقف ساخت. پادشاه نيپال ميگويد اينکار براي سرکوبي شورشهاي مائويستان ضروري بود.

XS
SM
MD
LG