لینک های دسترسی

گزارش اردوي ايالات متحده در مورد سؤ رفتار بمقابل زندانيان افغان


يک روزنامه ايالات متحده مينويسد يک سند محرمانه اردوي ايالات متحده از سؤ رفتار وسيع زندانيان افغان توسط عساکر امريکائي گزارش ميدهد. روزنامه نيويارک تايمز نوتشه است که اين سؤ رفتار همراه با جزئيات مرگ دو زنداني در توقيف گاه پايگاه بگرام در سال ۲۰۰۲ از دوسيه تحقيقات جنائي اردو در مورد وفيات ظهور کرده است. اين گزارش منتشره شماره امروزي روزنامه حاکيست که تقريباً دو هزار صفحه را که روزنامه بدست آورده عساکر جوان و تعليم نديده را نشان ميدهد که در واقعات مکرر دست داشته اند. اين روزنامه از گواهي هاي عساکر که ميگويند بعضي ها بخاطر تحقيقات يا مجازات هدف سؤ رفتار قرار ميگرفتند ولي سايرين صرف بخاطر ملالت و خستگي و يا بيرحمي اين کار را ميکردند. مامورين ايالات متحده واقعات سؤ رفتار بمقابل زندانيان را مشکلات منفرد ميخواندند. ولي گفته ميشود که دوسيه تحقيق کنندگان جنائي نشان ميدهد که اين سؤ رفتار يک عمل عادي روزمره بوده است. روزنامه نيويارک تايمز نوشته است که هفت عسکر بتخلفات جنائي متهم گرديده اند و دو تحقيق کننده اردو توبيخ شده اند.

XS
SM
MD
LG