لینک های دسترسی

مساعی افغانستان برای رهایی یک کارمند امداد ايتالوي


مامورين افغانسنتان ميگويند که روي رهايي کلي من تينا کَن توني ، يک کارمند امداد ايتالوي کار ميکنند که روز دوشنبه توسط مردان مسلح در پايتخت افغانستان ، بزور از موترش کشانيده و اختطاف شده بود حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به خبرنگاران امروز شنبه گفت که حکومتش ربايندگان کارمند موسسه بين المللي کاير را ميشناسد و ميخواهد که اورا بصورت محفوظ رها سازند تبصره هاي وي به تعقيب گزارشهاي خبري صورت گرفت که ربايندگان مضنون که خود را تيمور و شاه ميخوانند ادعا کرده اند که اورا کشته اند اما بعدا هردو نفر گفته اي خود را تغيير داده اظهار کردند که خانم ايتالوي هنوز زنده است آژانسهاي امداد صد ها پوستر را در اطراف کابل نصب کرده و در خواست رهايي خانم کن توني را نموده اند . در پوستر ها گفته شده است که « لطفا با کلي من تينا کمک کنيد » و از او بخاطر هزاران معاونتش با زنان بيوه افعان و يتيمان اين کشور ياد شده است

XS
SM
MD
LG