لینک های دسترسی

گروۀ مدافع حقوق بشر ازبکستان را به کتمان قتل هاي انديجان ميکند.


يک گروۀ برازندۀ مدافع حقوق بشر ميگويد حکومت ازبکستان اطلاعات را در مورد سرکوبي کشندۀ احتجاج کنندگان شهر شرقي انديجان در ماۀ جاري افشا نميکند. گروۀ مراقب حقوق بشر مقيم نيويارک گفت تحقيق کنندگان محلي مدارک تازۀ يک پلان کتمان حکومت را کشف کرده اند. آن گروه ميگويد حکومت صدها نفر را در قيام ۱۳ مي بقتل رسانيد. تاشکند تعداد مقتولين را ۱۶۹ نفر، بشمول ۳۲ عسکر ميخواند. اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان از بيجنگ ديدن ميکند و رهبران چين از رهبري او پشتيباني کرده اين واقعه را يک موضوع داخلي ميخوانند. يک نطاق وزارت خارجۀ چين امروز گفت هردو کشور با افراطيون. دهشت افگنان و جدائي طلبان در داخل سرحدات شان مبارزه ميکنند. ملل متحد، واشنگتن و سايرين در مورد آنچه در انديجان رخ داده است خواستار يک تحقيقات مستقل شده اند.

XS
SM
MD
LG