لینک های دسترسی

سخنراني داکتر عبدالله وزير خارجۀ افغانستان


داکتر عبدالله وزير خارجۀ افغانستان ، در آغاز سخنراني خود، بر اوضاع سياسي و نظامي در بيست و پنج سال قبل بطور مفصل روشني انداخته از تجاوزنظامي عصر شوروي ،مبارزۀ مردم و سرنگوني رژيم کمونيزنستي به بي تفاوتي جهان غر ب و نابسامانيها در افغانستان و بلاخره روي کار شدن طالبان تا اعمار مراکز القاعده در افغانستان ، به مامورين حکومت و نمايندگان موسسات بطور مفصل معلومات ارائه نمود.

سپس داکتر عبدالله بر تغييرات سياسي واجتماعي افغانستان در بعد از سقوط طالبان اشاره کرده گفت: گرچه طي سه سال گذشته تغييرات مثبتي در افغانستان بوجود آمده است اما بعضاً سوال ميشود که چرا افغانستان تا کنون از لحاظ حقوق بشر ي و حقوق زنان به گلزار جنت مبدل نگرديده است؟ درحاليکه من از تشويش سوال کنندگان اطلاع دارم ، تغييرات هميشه به تدريج به ميان مي آيد بطور ناگهاني ظهور نميکند ما اعتراف مي کنيم که در برابر ما مشکلات زيادي وجود دارد و در راه پيشرفت ما ناهمواري ها زياد است چنانيکه قبلاً هم وجود داشت.

داکتر عبدالله در يک قسمت از سخنانش گفت: ما از يک مرحلۀ بسيارتاريک ، به حالت فعلي قرار گرفته ايم بطور مثال در زمان طالبان هر نوع ظلم و تعدي بر اناث در افغانستان روا داشته ميشد ، زنان در روي جاده ها هتک حرمت ميشدند و در آبروريزي آنها همه بي تفاوت ميماندند. اما امروزتقريباً شش مليون اطفال و کلان سالان به مکتب ميروند و تعليم مي بينند که سي وپنج فيصد آنها اناث هستند.

داکتر عبدالله گفت ما در پي آن هستيم که طي سالهاي لاينده تغييرات موثر ديگر نيزبوجود آيد. داکتر عبداله در مورد موقعيت فعلي افغانستان در منطقه و آيندۀ آن گفت: اکنون افغانستان ميتواند مقام قبلي خود را در منطقه بدست آورد و مانند راه قديمي ابريشم ، پلي بين کشور ها باشد. وزير خارجۀ افغانستان راجع به سفررسمي حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان به ايالات متحده واهميت امضاي موافقات ستراتيژيکي بين کشور دو کشور افزود: طوريکه بعد از مصيبت هاي فراوان ، به مردم افغانستان اين فرصت مهم بدست آمده است نميخواهند بازهم جهانيان آنها را فراموش کنند بنابر آن مردم افغانستان اين موافقه را تقدير ميکنند. اين موافقه هم به مفاد افغانستان و هم به صلاح ايالات متحده خواهدبود.

وزير خارجۀ افغانستان در بيانيه اش راجع به کشت مواد مخدر در افغانستان اشاره نموده گفت: اين يک نوع آزمون و تهديد است به منطقه که بايد از بين برده شود اما براي اينکار به وقت و همکاري جامعۀ بين المللي نيازداريم افغانستان به تعهد خود استوار است بالمقابل جهانيان نيزبايد به وعده هاي خود ثابت بمانند. پس از اظهارات دا کتر عبدالله ، نمايندگان موسسات و مراکز علمي امريکا ، در رابطه حقوق زنان، تجارت و امنيت سرحدي با پاکستان، موافقت ستراتيژيکي با ايالات متحده و عکس العمل ايران به آن ، بي امني و انتخابات پارلماني در افغانستان سوالاتي را مطرح نمودند.

داکتر عبدالله در مورد ابتکارات اقتصادي ، ديپلوماتيکي، و سياسي و اقدامات مثبت ديگر هم بطور مفصل روشني انداخت.

XS
SM
MD
LG