لینک های دسترسی

يك رهبر مذهبي مفقود الاثر در سوريه مرده يافت شد        


مامورين حزب کرد ها در سوريه مي گويند جسد يک رهبر مذهبي مسلمان کردي سه هفته بعد از آنکه مفقود الاثر اعلان شده بود، پيدا شد. حزب يکيتی کرد ها ميگويد مامورين شفاخانه در شمال شرق سوريه نشانه هاي شکنجه را در جسد شيخ محمد معشوق الغزنوي پيدا کرده اند. الغزنوني از زماني که مرکز مطالعات اسلامي را در دمشق بروز ۱۰ مي ترک کرد، مفقود الاثر بود. آن غيابت ماه گذشته يک راه پيمايي را از جانب هزاران کرد تحريک کرد که محل بود وباش اين رهبر مذهبي را تقاضا داشتند. رهبران کرد مامورين سوريه را مسؤل نگهداري شيخ مي دانند مقامات اين اتهام را تقبيح ميکنند. رهبران حزب کرد ميگويند، جسد اين رهبر مذهبي براي مراسم تدفين به شهرکامشلي انتقال داده شده است .

XS
SM
MD
LG