لینک های دسترسی

جدايي طلبان کشميري قرار است يک سفر عبور از سرحد تاريخي را عملي نمايند 


قراراست رهبران ائتلاف احزاب عمده جدايي طلبان کشميري در بخش کشمير هند، جهت مذاکرات روي آينده آن منطقه مورد منازعه، روز پنجشنبه به کشمير پاکستان مسافرت کنند. اين سياستمداران که به کنفرانس حريت تمام احزاب مربوط اند از خدمات اخيراً فعال شده بس بين دومنطقه استفاده کنند. جدايي طلبان ميگويند آنهابا رهبران کمشيري در پاکستان و همچنان مامورين پاکستاني در اسلام آباد مذاکره وتبادل نظر خواهند کرد.. آنها همچنان درنظردارند تا با رهبران گروه هاي شورشي مستقر در پاکستان ملاقات نمايند که در شورش هاي خشونتبار در کشمير هند در جريان ۱۵ سال گذشته ذيدخل بوده اند. ائتلاف حريت استقلال کشميررا تقاضا دارند اماشاخه تندرو آن گروه که طرفدار پاکستان است اين دعوت را رد کرده و اسلام آباد را جهت خرسند ساختن هند. به رقيق ساختن موقفش روي کشمير ملزم ميسازد

XS
SM
MD
LG