لینک های دسترسی

رهبران عمدۀ کشمير هند بيک سفر تاريخي به پاکستان نمودند


يک دسته از سياستمداران جدائي طلب کشمير هند براي اولين بار بعد از شصت سال از خط کنترول نظامي بجانب پاکستاني کشمير سفر کردند. نه رهبر اعتدالي از گروۀ کنفرانس تمام احزاب حريت امروز توسط خط بسي که تازه بين دو کشمير بکار افتاده به پاکستان سفر کردند. اين نه رهبر بعد ازانکه بسرحد واقعي بين دو کشمير رسيدند پياده از پل دوستي گذشته بجانب پاکستان رفتند. سردار سکندر حيات، وزير اعظم کشمير پاکستان در آن سوي سرحد ازانها استقبال کرد. اين سياستمداران در نظر دارند که در جريان اقامت شان در کشمير پاکستان با رهبران آن ممطقه و گروه هاي شورشي مقيم پاکستان که طي ۱۵ سال گذشته در قيام خشونتبار در کشمير هند دست داشته اند ملاقات کنند.

XS
SM
MD
LG