لینک های دسترسی

حملات انتخابات بروندي را لکه دار ساخت


خشونت انتخابات محلي را در بروندي لکه دار ساخت. راي دهندگان دران کشور در اولين انتخابات چندين حزبي از جنگ داخلي ۱۲ سال قبل باينطرف اشتراک کردند. انفجارات و گلوله باري امروزي بيش از ۲۵۰ مرکز انتخاباتي را بمسدود شدن مجبور ساخت. مامورين ميگويند حد اقل يک نفر کشته و يک نفر ديگر در يک حملۀ بم دستي در بوجومبورا، پايتخت بروندي مجروح شد. در يک بخش ديگر شهر، يک عسکر قواي حافظ صلح افريقاي جنوبي وقتي مجروح شد که حمله کنندگان بر يک مرکز راي گيري گلوله باري کردند. پوليس ميگويد نميداند که اين حملات را که براه مياندازد. انتخابات محلي اولين انتخابات در يک سلسله انتخاباتيست که دران کشور در نظر گرفته شده است. اين انتخابات منحيث يک قدم مهم در خاتمه بخشيدن به جنگ داخلي بين اقليت هاي توتسي و اکثريت هوتو در بروندي پنداشته ميشود.

XS
SM
MD
LG