لینک های دسترسی

کورياي شمالي شرايط نا مشخصي را جهت بازگشت با مذاکرات ذروي تقاضا کرده است


کورياي شمالي ميگويد باز گشت آن کشور به مذاکرات متوقف شده روي پروگرام سلاح ذروي آن کشور به واشنگتن در مورد درخواستهاي آن کشور جهت بهبود شرايط منوط است . بروز سه شنبه مامورين امريکايي گفتند کورياي شمالي اخيراً خاطر نشان ساخته که مايل به باز گشت به مذاکرات شش جانبه ميباشد که قدمي بسوي از سر گيري مذاکراتي تلقي ميشود که مدت هاست به تعويق افگنده شده استد. ولي پيونگ يانگ در اوايل امروز چهارشنبه گفت بازگشت آن کشور بر چگونگي واکنش واشنگتن درمورد چندين شرط متکي ميباشد. کورياي شمالي اين شرايط را مشخص نساخته تا آنچه را که يک فضاي از سرگيري مذاکرات ميخواند ايجاد نمايد. مامورين و مفسرين درمورد اينکه آيا اين بيانات اخير نمايانگر پيشرفت بسوي يک تاکتيک ديگر تعلل است يانه نظرات مختلف دارند. اما بروز سه شنبه سفيرچين درملل متحد گفت اين مذاکرات تا چند هفته آينده آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG