لینک های دسترسی

Breaking News

بلير: به فشار  بالاي امريکا در مورد گاز هايي که زمين را گرم ميسازددوام خواهد داد


توني بلير صدراعظم برتانيه ميگويد وي به اين تقاضا هايش دوام خواهد داد که ايالات متحده و سايرکشور هاي صنعتي جهان بايد گاز هايي را که کره زمين را گرم ميسازد کاهش دهند. بعداز باز گشت از مذاکرات با رئيس جمهور بش در واشگتن ، بلير به اعضاي پارلمان برتانيه امروز چهارشنبه گفت که مساعي بين المللي جهت کاهش در گاز هايي که زمين را گرم ميسازد تا زماني موثرنخواهد بودکه ايالات متحده و ساير کشور هاي عمده صنعتي د ر اين راستا سمهگيري ننمايند. رئيس جمهور بش در مورداين کاهش حمایتش را ابراز داشت اما گفت وضع نمودن مقررات مقيد سرمايه هاي امريکا را صدمه خواهد زد. بلير ميزباني جلسه ماه آينده کشورهای عمده صنعتي جهان رادر سکاتلند عهده دار خواهد بود که در نظر دارد مذاکرات را روي تغيرات هوا و مساعي خيريه در افريقا متمرکز سازد بروز سه شنبه بليرو رئيس جمهور بش گفتند در رسيدن به يک تئافق روي فسخ قروض کشور هاي نادار افريقايي نزديک هستند.

XS
SM
MD
LG