لینک های دسترسی

حلف وفاداري ادواردو رادريگوس بحيث رئيس جمهور مؤقت بوليويا


ادواردو رادريگیز، رئيس محکمهُ عالي کشور بوليويا، بحيث رئيس جمهور مؤقت حلف وفاداري ياد نموده و وعده کرد که هرچه زود تر انتخابات را در انکشور که بخاطر هفته ها تظاهرات به تعويق افتاده داير خواهد کرد. رادريگيز، شام پنجشنبه زماني حلف وفاداري ياد کرد که اعضاي پارلمان آنکشوربعد از مذاکرات عاجل، استعفاي (کارلوس ميسا) رئيس جمهور را پذيرفتند. مذاکرات در شهر (سوسري) بعد از آن به تعويق افتاد که قواي امنيتي يک جوان را که به صوب مظاهرات در شهر روان بود به قتل رساندند. اين مظاهرات به خاطر ملي سازي منابع انرژي در کشور به راه انداخته شده بود. ادواردو رادريگيز در رديف کانديدان رياست جمهوري نفر سوم بود. (هورمندو وکه ديياز) رئيس مجلس سنا و ( ماريو کاسيو کارتيز) رئيس کانگرس از قبولي اين وظيفه خوداري نمودند. ادواردو رادريگيز صبح روز جمعه طي بيانيهُ به اعضاي پارلمان گفت، معتقد است که انتخابات جديد از جمله اولويت هاي عمده خواهد بود، گرچه در مورد تاريخ معيني اشاره ننمود. کارلوس ميسا، رئيس جمهور برکنار شده روز دو شنبه استعفاي خود را پيش نموده گفت، بنابر مظاهرات مداوم، نمي تواند اين کشور به فقر کشانده شده را رهبري نمايد.

XS
SM
MD
LG