لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات افغاني ۳۰ واقعۀ کولرا را در کابل کشف کرده اند


مقامات افغاني ميگويند ۳۰ واقعۀ مرض کولرا را بين بيش از دو هزار واقعۀ اسهال حاد تائيد کرده اند ولي چنين بنظر ميرسد که خطر شيوع مرض وجود ندارد. مامورين وزارت صحيه ميگويند اين واقعات مرض کولرا طي سه هفتۀ گذشته کشف شده بود و حکومت اقدام فوري نموده تا با استفاده از کلورين آب آشاميدني را صحي بسازد. مامورين ميگويند ۵۰۰ نفر در شفاخانه ها بستر شده اند و صرف ۳۰ واقعۀ کولرا تشخيص گرديده است. ولي آنها اذعان ميکنند که در تعداد واقعات اسهال حاد افزايش سريعي بعمل آمده است، که يکي از عوارض عمدۀ کولراست. يک مامور يونيسف در کابل همچنان ميگويد که درين شکي نيست که شرايطي که باعث سرايت کولرا ميشود، توسعه مييابد. او ميگويد برايش غير مترقبه نخواهد بود اگر بشنود که در روزهاي آينده يک تعداد ديگر واقعات کولرا کشف شود.

XS
SM
MD
LG