لینک های دسترسی

مقامات افغاني ۳۰ واقعۀ کولرا را در کابل کشف کرده اند


مقامات افغاني ميگويند ۳۰ واقعۀ مرض کولرا را بين بيش از دو هزار واقعۀ اسهال حاد تائيد کرده اند ولي چنين بنظر ميرسد که خطر شيوع مرض وجود ندارد. مامورين وزارت صحيه ميگويند اين واقعات مرض کولرا طي سه هفتۀ گذشته کشف شده بود و حکومت اقدام فوري نموده تا با استفاده از کلورين آب آشاميدني را صحي بسازد. مامورين ميگويند ۵۰۰ نفر در شفاخانه ها بستر شده اند و صرف ۳۰ واقعۀ کولرا تشخيص گرديده است. ولي آنها اذعان ميکنند که در تعداد واقعات اسهال حاد افزايش سريعي بعمل آمده است، که يکي از عوارض عمدۀ کولراست. يک مامور يونيسف در کابل همچنان ميگويد که درين شکي نيست که شرايطي که باعث سرايت کولرا ميشود، توسعه مييابد. او ميگويد برايش غير مترقبه نخواهد بود اگر بشنود که در روزهاي آينده يک تعداد ديگر واقعات کولرا کشف شود.

XS
SM
MD
LG