لینک های دسترسی

سازمان مدافع حقوق مطبوعات اعادۀ آزادي مطبوعات را در نيپال تقاضا کرد


گروۀ بين المللي حقوق وسايل نشراتي تقاضا کرده است که حکومت سلطنتي نيپال آزادي مطبوعات را اعاده کرده و اذيت ژورناليستاني را که عليۀ قيود بر وسايل نشراتي احتجاج ميکنند، متوقف سازند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد که مقر آن در پاريس است گفت توقيف ژورناليستان پاسخ معياري حکومت به مظاهرات مسالمت آميز ميشود. کميتۀ حفاظت ژورناليستان که مقر آن در نيويارک است گفت حکومت کتمندو بايد آزادي مطبوعات را اعاده کند نه اينکه ژورناليست ها را توقيف نمايد. اين تقاضاها يک روز بعد ازان صورت ميگيرد که پوليس نيپال حد اقل ۵۰ ژورناليستي را توقيف کرد که بسوي مرکز شهر کتمندو راه پيمائي ميکردند تا آزادي مطبوعات را تقاضا نمايند. آنها امروز آزاد شدند. ژورناليستان از اول فبروري باينطرف که گيانندرا، پادشاۀ نيپال قدرت مطلق را بدست گرفته و قيود را بر مطبوعات وضع کرده و گفت که اين اقدام بمنظور خاتمه بخشيدن به شورش ده سالۀ ماويست هاست، مظاهره ميکنند. حکومت سلطنتي بر گزارش هاي مستقل محدوديت ها وضع کرده و اخبار را در راديوهاي موج اف ام منع کرده است.

XS
SM
MD
LG