لینک های دسترسی

موافقۀ حکومت پاکستان  به مسترد نمودن پاسپورت مختارن ماي


يک زن پاکستاني که به دستور شوراي دهاتيان مورد تجاوزجنسي توسط يک گروه قرار گرفته بود اظهار ميکند که حکومت وعده داده است چون ممانعت بر مسافرت وي لغو شده ، پاسپورت اورا بوي واپس خواهد داد مختارن ماي ميگويد که نيلوفربختيار وزير انکشاف زنان روز سه شنبه بوي تلفون کرده و اطلاع داده است که پاسپورت اورا برايش پس ميدهند اما مختارن اظهار ميدارد که به اين زودي ها قصد مسافرت به خارج را ندارد زيرا محکمه عالي پاکستان تاريخي را براي هفته آينده در مورد بررسي به قضيه او تعيين کرده است حکومت ميگويد که مسافرت مختارن ماي را بخاطري منع قرار داد که گروههاي حقوق بشري ازقضيه وي براي صدمه رساندن به شهرت پاکستان استفاده خواهند کرد يک شوراي دهات در سال ۲۰۰۲ در بدل اينکه برادر مختارن ماي با زني از قبيلۀ رقيب رابطه داشته است تجاوز دسته جمعي را دستور داده بود دوازده نفري که توقيف شده بودند بعدا رها گرديدند

XS
SM
MD
LG