لینک های دسترسی

محکمۀ پاکستان استيناف طلبي واقعۀ تجاوز دسته جمعي را تحت غور قرار داده است


محکمۀ عالي پاکستان امروز استيناف طلبي يک قضيۀ تجاوز جنسي را تحت غور قرار دداه که باعث خشم در سراسر جهان گرديده است. دران واقعه يک شوراي دهکده هدايت داده بود که يک زن منحيث مجازات برادر ۱۳ ساله اش مورد تجاوز دسته جمعي قرار گيرد که گويا با يک زن روابط جنسي داشته است. محکوميت حمله کنندگان رد شده بود ولي مختارن ماي ميگويد اميدوار است محکمۀ عالي آنها را در زندان نگهدارد. مختاران ماي، که ۳۳ سال عمر دارد از پرويز مشرف، رئيس جمهور تقاضا کرده تا درين قضيه مداخله کند. او ميگويد اگر افراد متهم بار ديگر توقيف نشوند جان او در خطر خواهد بود. اين واقعۀ تجاوز که در سال ۲۰۰۲ رخ داد بر بيرحمي عدالت قبايلي در پاکستان روشني مياندازد که مورد محکوميت سراسر جهان قرار گرفت و مقامات پاکستاني را مجبور ساخت ۱۴ تجاوز گر ادعا شدۀ خانم ماي را تحت قانون ضد دهشت افگني محاکمه کند. يک محکمۀ خاص شش دهاتي را گنهگار خوانده به اعدام محکوم کرد. اما در ماۀ مارچ، يک محکمۀ استيناف، عدم مدارک کافي را دليل آورده محکوميت پنج نفر را رد کرده و محکوميت يک نفر باقي مانده را بحبس ابد تنزيل داد.

XS
SM
MD
LG