لینک های دسترسی

Breaking News

قرار است هند وسنگاپور يک موافقتنامه تجرت آزاد را بين هم امضا نمايند


لي هسين صْدراعظم سنگاپور که در يک سفر سه روزه به هند مواصلت کرده، ميگويد، روابط کشورش با هند روبه پيشرفت است. توقع ميرود که دو جانب موافقتنامه هاي تجارت آزاد وهمچنان محافظت سرمايه و جلوگيري از ماليات دوگانه را به امضا برسانند. هدف اين موافقتنامه ها رفع موانع از سرراه شرکت هاي سنگاپور جهت سرمايه گذاري در اقتصاد سريعا رو به پيشرفت هند، و فراهم نمودن دسترسي وسيعتر اهل حرفه هند در خدمات صنايع سنگاپور است. در جريان مراسم استقبال در دهلي جديد، لي هسين گفت اين موافقتنامه ها فرصتهاي بيشتر تجارتي رابراي هردوجانب فراهم نموده و فعاليتهاي آزادتر سرمايه گذاري مردم رابميان خواهد آورد. منموهن سنگ صدراعظم هند نيز عين بيانات را تکرار کرده گفت امضاي پيمان تجارتي، روابط بين دوکشور آسيايي را گسترش خواهد بخشيد. وي گفت سنگاپور معبر هند بسوي جنوب شرق آسيا و شرق آسيا تلقي ميشود.

XS
SM
MD
LG