لینک های دسترسی

کانگرس امريکا تمويل کمک  خارجي را کاهش داد


مجلس نمايندگان ايالات متحده تمويل يک پروگرام کمک هاي خارجي رئيس جمهور بش را کاهش داد که براي کشور هايي داده ميشد که اصلاحات اقتصادي و ديموکراتيک را عملي مي نمودند. اعضاي مجلس نمايندگان ، در لايحه کمک هاي خارجي که روز سه شنبه تصويب شد يک مليارد و ۷۵۰ مليون دالر را براي اين پروگرام تصويب کردند که بسيار کمتر از رقم سه مليارد دالريست که رئيس جمهور تقاضا کرده بود. کاهش در اين پروگرام قبل از جلسه سران کشور هاي عمده صنعتي جهان در سکاتلند که بنام گروه هشت نيز ياد ميشود صورت گرفت . توقع ميرود که ان جلسه روي کمک هاي انکشافي براي کشور هاي نادار تمرکز داشته باشد. لايحه مجلس نمايندگان وجوه را جهت مبارزه با مرض ايدز افزايش داده است . اما مجموع بيست مليارد و ۳۰۰ مليون دالر بيش از دو مليارد دالر کمتر از پلانيست که رئيس جمهور بش بطور مجموعي در کمک خارجي سال ۲۰۰۶ تقاضا کرده بود. چون مجلس سنا هنوز نسخۀ خود را ازين لايحه تصويب نکرده است، شايد در کمک خارجي سال آينده، تغيرات بيشتر از اين هم صورت گيرد.

XS
SM
MD
LG