لینک های دسترسی

انفجار در داغستان باعث هلاکت ده عسکر روسيه شد.


انفجار بم در نزديک يک حمام عمومي در مرکز جمهوريت جنوبي داغستان روسيه باعث قتل حد اقل ده عسکر حکومتي و جراحات هفت تن ديگر شده است.

مامورين در دفتر مدعي العموم شهري ميگويند انفجار در موتر لاري اي رخ داد که عساکر وزارت داخله را حمل ميکرد و تازه بنزديک حمام در مَخَچ قلعه رسيده بود. هنوز معلوم نيست که مسؤل اين حمله کيست.

مقامات ميگويند چنان معلوم ميشود که بم از فاصلۀ دور منفجر گرديده باشد. داغستان در منطقۀ قفقاز روسيه همسرحد منطقۀ خشونت زدۀ چيچين است.

مقامات در داغستان ميگويند در خشونت افزايش بعمل آمده که قسمت زياد آن سرايت خشونت از چيچين به آن منطقه ارتباط داده شده است. در چيچين قواي جدائي طلب براي يک قسمت زياد ده سال گذشته با قواي حکومت در جنگ بوده است.

XS
SM
MD
LG