لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان مرحلۀ اول جمع آوري سلاح را تکميل کرد.


مامورين ميگويند افغانستان مرحلۀ اول پروگرام خلع سلاح تحت سرپرستي ملل متحد را که هدف آن جمع آوري سلاح از هزاران مليشاي سابق است تکميل کرده است.

جنرال عبدالرحيم وردک ، وزير دفاع افغانستان ميگويد از ماۀ اکتوبر سال ۲۰۰۳ باينطرف که اين پروگرام آغاز يافت تا بحال بيش از ۶۰ هزار مليشا خلع سلاح شده اند.

اين پروگرام بخشي از مساعي جهت بازسازي آن کشور بعد از ۲۵ سال جنگ ميباشد. او ميگويد در حاليکه مرحلۀ عمدۀ پروگرام تکميل شد حکومت هنوز هم توجه را بر ضبط اسلحۀ غير قانوني متمرکز ساخته که در افغانستان دست بدست ميشود.

اکثر مليشاهايي که خلع سلاح شده اند مربوط جناح هاي مجاهدين است که در سال هاي ۱۹۸۰ عليۀ اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروي جنگيدند و بعدتر با ايالات متحده و ساير کشورها در برانداختن طالبان در سال ۲۰۰۱ کمک کردند.

XS
SM
MD
LG